Vedtægter for

                                             Privatinstitutionen Højen

                                     Gammel Øm 2, Lejre, 4000 Roskilde.

                            

§ 1: Navn, Hjemsted, Adresse.

Stk 1: Foreningens navn er: ”Privatbørnehaven Højen”

Stk 2: Foreningens hjemsted er Lejre kommune

Stk 3: Foreningens adresse er: Gammel øm 2.

 

§2 Formål.

Stk 1: foreningens formål ud over formålsbestemmelserne i Dagtilbudsloven §7, §8, §9, §10:

  • At sikre børns forståelse og respekt for naturen og dens sammenhæng.

  • At styrke børnenes sansemotoriske udvikling gennem udfordringer og leg i udelivet.

  • At styrke børnene gennem fysisk udfoldelse

  • At stimulere og udvikle børns fantasi.

  • At styrke børnene følelsesmæssige, sociale og intellektuelle udvikling gennem anderkendende pædagogik.

  • At give barnet indblik i hvor dagligdagens fødevarer kommer fra. ”fra jord til bord”

  • At arbejde for et trygt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og personale. Alle har et fælles ansvar for udvikling af det enkelte barn og for gruppen som helhed.

 

§3 Medlemsforhold.

Stk 1: som medlem kan optages enhver som tilslutter sig ovennævnte formålsparagraf, og som vil arbejde ud fra denne.

Stk 2: indmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til lederen med angivelse af telefon nummer og adresse eller opskrivning på hjemmesiden.

 

§4 Personale forhold

Stk 1: Lederen skal have en form for pædagogisk/ lærer uddannelse og personalesammensætningen følger Lejre kommunes godkendelseskriterier.

Stk 2: Aftale om løn- og ansættelsesvilkår skal ske i henhold til overenskomst mellem BUPL og FOA.

Stk 3: Bestyrelsen skal i samarbejde med lederen sikre at institutionen har en personalepolitik som i videst muligt omfang og i henhold til regler sikre et attraktivt arbejdsmiljø.

Stk 4: Ved ansættelser skal der indhentes straffeattester og børneattester.

 

§ 5 Åbningstider.

Stk 1: Privatinstitutionens åbningstid er   mandag 6.30-17.00

                                                                     Tirsdag  6.30-17.00

                                                                      Onsdag 6.30- 17.00

                                                                      Torsdag 6.30- 17.00

                                                                      Fredag   6.30- 16.00

Stk 2: Vi følger Lejre kommunes lukkedage, men ønske om ændringer tages det op med forældrebestyrelsen.

 

§6 Bestyrelsen

Stk 1 Privatinstitutionen ledes af en bestyrelse på op til 4 medlemmer, hvor den til enhver tid værende leder er født medlem. De øvrige medlemmer vælges af og blandt foreningens medlemmer ved almindelig flertalsafstemning.

Stk 2: De valgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen med valg af de 3 medlemmer og 2 suppleanter på et forældremøde i september.

Stk 3: Medlem af foreningen er enhver tid forældre med barn/børn i privatinstitutionen Højen.

Stk 4: Bestyrelsen er med i ansættelser og afskedigelser af personale i privat institutionen.

Stk 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fastsætter selv en formand.

Stk 6: Bestyrelsen holder møde efter behov, dog mindst 2 gange om året. Personalet er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk 7: Bestyrelsen kan til enhver tid komme med forslag om ændringer til det pædagogiske arbejde med børnene i institutionen.

Stk 8: Bestyrelsen skal følge med i og stå inden for at børnehaven lever op til de krav og love som kan læses i lovkravet der omhandler dagtilbudsloven §7, §8, §9, § 10, §12 og §13, samt myndighedskravet og forvaltningsloven som er beskrevet i Godkendelseskriterierne for privatinstitutioner i Lejre kommune.  

 

§7 Generalforsamlingen:

Stk 1: Generalforsamlingens er foreningens højeste myndighed.

Stk 2: Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, som et 1. uge i Februar måned.

Stk 3: Der er skriftlig indkaldelse 14 dage før, hvor dagsordenen offentliggøres. Her er der mulighed for at tilføje punkter under eventuelt.

Stk 4: Ved generalforsamlingens start udvælges en dirigent, som har til opgave at styre mødet så det afholdes efter dagsordenen og på en anstændig måde, så alle har mulighed for at komme med deres mening.

Stk 5: på selve generalforsamlingen gennemgås foreningens regnskab og det nye budget godkendes samtidig gennemgås årets gang.

 

§8 Økonomi

Stk 1: Privatinstitutionens midler tilvejebringes, dels ved månedlige forældrebetalinger og dels ved offentlige tilskud, eller efter de til enhver tid gældende regler og satser.

Forældre betalingen er pr 1/1 2017 således:

Børnehave barn: 1800 kr pr barn pr. måned i alderen 3-6 år i 11 måneder.

Småbørnsgruppe:2500 kr pr barn pr. måned i alderen 2-3 år i 11 måneder.

Stk 2: Lederen fører en månedlig afstemning som videre gives til revisoren

Stk 3: Privatinstitutionen benytter egen autoriseret revisor som gennemgår budgettet og laver årsopgørelsen 1 gang om året i januar måned.

Stk 4: Efter revisoren har arbejdet med budgettet tages det med på generalforsamlingen, hvor det gennemgås og godkendes.

Stk 5: Det færdige budget sendes til Lejre Kommune 1 gang om året, sidste i marts måned.

Stk 6: Bestyrelsen tilser at budgetterne overholdes, og kan til enhver tid få uddybet dette.

Stk 7: Bestyrelsen er ansvarlig for korrekt anvendelse af offentlige tilskud.

 

§ 9 Hæftelser

Stk 1: Bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen form for personlig ansvarlighed.

Privatinstitutionen er ejet af Svend Ove og Aase Hansen som hæfter for evt. overskud eller underskud.

 

§10 Optagelses.

Stk 1: Privatinstitutionen har egen venteliste, som man kan skrives op på, enten ved kontakt via hjemmesiden eller ved henvendelse til institutionen.

Stk 2: Privatinstitutionen står selv for annoncering af ledige pladser.

Stk 3: Privatinstitutionen er åben for alle, og skelner ikke mellem race, religion eller handicap.

§11 Opsigelse/Udmeldelse/Betaling

Stk 1: Opsigelses eller udmeldelse af institutionen skal ske skriftlig, og sendes til lederen, og kan tidligst ske med 1 måneds varsel.

Stk 2: Opsigelse fra Privatinstitutionens side kan ske grundet betalingsrestance, og efter først konstateret betalingsrestance fremsendes en skriftlig rykker inden opsigelsen.

Stk 3:Betalingen skal foregå over PBS den 10. i hver måned til institutionens konto.

Stk 4: Lejre kommune udbetaler søskenderabat og evt. tilskud til økonomisk friplads direkte til forældrene.

Stk 5: forældrebetalingen udgør pt 1800 kr. pr barn i alderen 3-6 år pr. måned. og 2500 kr. pr barn i alderen 2-3 år pr. måned.

Betalingen er i 11 af årets 12 måneder. Juli er betalingsfri måned.

 

§12 Opløsning

Stk 1: Såfremt Privatinstitutionen ikke kan tilvejebringe de nødvendige midler til driften afvikles institutionen, og evt. overskud eller underskud dækkes af Svend Ove og Aase Hansen som ejer privatinstitutionen.

Stk 2: Da privatinstitutionen lejer sig ind i private bygninger er der et opsigelsesvarsel på 6 måneder for begge parter.

 

Den nuværende bestyrelse samt ejer har godkendt disse vedtægter for Privatinstitutionen Højen, og kvitterer hermed.

 

 

_________________________________________________

Svend Ove Hansen/Aase Hansen

Ejer

 

 

___________________________________________________

Peter Valentin

Bestyrelsesformand

 

 

____________________________________________________

Sonja Seidl

Bestyrelsesmedlem

 

 

___________________________________________________

Teit Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

 

 

 

_____________________________________________________

Aase Hansen

Leder